Jaarverslag MR

Jaarverslag MR OBS De Bosrank; schooljaar 2014-2015

In dit jaarverslag staan de belangrijkste onderwerpen die de MR heeft besproken dan wel een
advies over heeft uitgebracht. De MR bestond schooljaar 2014-2015 uit:
Oudergeleding: Anneke van der Waardt-Sijlaar, Henk Broekhuizen, Jeroen
Goedhard(penningmeester), Michiel Klumperbeek en Marjolijn de Kok
(voorzitter)
Personeelsgeleding: Lidy Kuiters, Jeroen Kleene, Willemijn Spijkerman, Janneke Bloemendal en
Rolf Jansen (secretaris).

Algemeen

Schooljaar 2014-2015 is het tweede jaar dat OBS de Bosrank samen met OBS de Veldwikke uit
Darp een onderwijsteam vormt. Directeur van het onderwijsteam is Simon Bijl.
Samenstelling van de MR
De samenstelling van de MR is hetzelfde gebleven. Helaas heeft de MR te maken gehad met de
langdurige ziekte van Lidy Kuiters en Willemijn Spijkerman.
Ook dit jaar is Marjolijn de Kok voorzitter van de MR, Rolf Jansen is secretaris, Jeroen Goedhard is
opnieuw penningmeester.
De relatie tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding is zeer constructief, met respect voor
elkaars achterban en ideeën. Ook de relatie tussen directie en MR is goed. De lijnen zijn kort en de
voorzitter en directeur hebben regelmatig contact buiten de vergaderingen om.
Aangezien het leerlingaantal van De Bosrank al een aantal jaren daalt heeft de MR officieel
besloten om haar ledenaantal hierop aan te passen. Dit betekent dat zowel de oudergeleding als de
personeelsgeleding uit 4 in plaats van 5 leden zal bestaan. Het medezeggenschapsreglement zal
hierop moeten worden aangepast.
Tevens zal het tijdstip van de verkiezingen voor de oudergeleding niet meer in november zijn maar
in de periode voor de zomervakantie. Dit is een logischer moment in het jaar omdat dan ook de
leerkracht-taken voor het komende schooljaar worden vastgesteld.

Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR)

Informatie over de activiteiten GMR is terug te vinden in het jaarverslag van de GMR.
Rolf Jansen heeft namens de Bosrank zitting in de GMR.
Dit jaar heeft een groot deel van het team van De Bosrank een brief naar de GMR gestuurd waarin
zorgen werden geuit over het reilen en zeilen op De Bosrank. De oudergeleding was niet op de
hoogte van de inhoud van de brief op het moment dat deze verstuurd werd. Ondanks dat de
oudergeleding de strekking van de brief deelde, vond zij de daadwerkelijke inhoud, de wijze van
totstandkoming en communicatie hieromtrent oncollegiaal en onprofessioneel. Visie van de
oudergeleding is dat bij problemen/conflicten je deze eerst bespreekbaar maakt op de plaats waar
ze zijn ontstaan.

Formatieplan & groepsindeling

De MR beslist ieder jaar mee over de inzet en verdeling van de beschikbare formatie over de groepen
voor het komende schooljaar.
Ondanks het dalende leerlingaantal is ook voor het schooljaar 2015-2016 is er formatie voor 10 groepen
beschikbaar. Met betrekking tot het invullen van formatie, waar de MR formeel niets over te zeggen
heeft, is er door de directie vooral gelet op rust en stabiliteit. Uiteraard heeft de MR dit beleid van harte
gesteund.
Rust en stabiliteit gold ook voor het indelen van de groepen. Bijna alle groepen zijn het nieuwe
schooljaar gestart in dezelfde samenstelling.

Ziekteverzuim

Een onderwerp dat in schooljaar 2014-2015 veel aandacht van de directie alsmede de MR heeft
gekregen is het ziekteverzuim onder de teamleden. De oorzaak van het hoge verzuim lag meestal in een
combinatie tussen prive- en werkgerelateerde klachten. Werkdruk was een veelgenoemde oorzaak.
De MR heeft de directie nadrukkelijk verzocht goed te letten op de werkdruk van de teamleden die niet
uitgevallen waren door ziekte, aangezien veel van de taken op hun schouders terecht kwamen. Door
wat extra formatie toe te voegen kwam er enige verlichting voor de niet verzuimende teamleden.
Tevens heeft de oudergeleding van de MR ook veel nadruk gelegd op ‘bekende gezichten’ voor de klas
en dus voor structurele oplossingen bij het vervangen en reintegreren van zieke leerkrachten.

Financiën MR

Het budget van de MR is bijvoorbeeld bedoeld voor scholing en eventueel inhuur van deskundigen indien
de MR dat nodig acht. Dit jaar is het budget besteed aan scholing. Tevens heeft de MR een deskundige
van de Algemene Onderwijs Bond gevraagd mee te denken in de samenwerking tussen de MR-en van
De Bosrank en De Veldwikke.
Er stond uit het verleden nog een ‘potje’ waarover de MR kan beschikken. Het potje is nog niet
leeg. Op termijn zal de MR een goed bestedingsdoel voor dit geld vinden.

Opbrengsten & inspectie

Ook dit jaar heeft de MR de cito-resultaten van de diverse groepen met de directie besproken. De
MR heeft haar zorgen geuit over de daling in de scores in nagenoeg alle groepen met betrekking
tot begrijpend lezen. Er zal in het komende schooljaar extra aandacht zijn voor begrijpend lezen.
Ook opbrengsten van rekenen in groep 5 en 6 is lager dan verwacht. De dalende trend in de score
op de cito eindtoets (groep 8) is dit jaar doorbroken en is weer op het niveau van wat voor De
Bosrank gebruikelijk was.
De onderwijsinspectie heeft geen bezoek gebracht aan de Bosrank. Het basistoezicht arrangement
blijft dan ook van toepassing.

Personeelsbeleid

De personeelsleden van de Bosrank volgen allemaal de teamscholing en een aantal
personeelsleden doen ook een specialisatieopleiding, zoals reken- of lees coördinator. De MR is hier
groot voorstander van.
Het stijgende ziekteverzuim is hierboven al aan de orde geweest.

Onderwijsteam Havelte/Darp

Sinds schooljaar 2013-2014 vormen De Bosrank en De Veldwikke het onderwijsteam (OT)
Havelte/Darp. Wat betreft het team is met name een voorzetting van kennisuitwisseling en
personele uitwisseling hetgeen wat je kan merken van de samenwerking tussen beide scholen. Ook
hebben de leerlingen weer een aantal gezamenlijke activiteiten gedaan zoals sportdag.

Vorming OMR (Onderwijsteam MR)

Het streven van de GMR is om tot een gezamenlijke MR per onderwijsteam te komen heeft dit
schooljaar zijn beslag gekregen. De MR-en van De Bosrank en De Veldwikke hebben in een
gezamenlijke vergadering onder leiding van een deskundige op dit gebied uitgebreid gesproken
over hoe een gezamenlijke MR vorm zou moeten krijgen. Dit binnen de wettelijke kaders.
De MR-en hebben de wens uitgesproken op langere termijn samen te vergaderen waar dit kan. Er
zijn een groot aantal zaken dit voor het hele onderwijsteam van toepassing zijn en dus ook
gezamenlijk kunnen worden besproken. Denk hierbij aan de begroting, formatieplan, visie op
onderwijs.
Er blijft op iedere school altijd een eigen MR bestaan en kunnen dus schoolspecifieke zaken altijd in
de eigen MR besproken worden. Denk hierbij aan veranderingen van schooltijden of
schoolspecifieke onderwijskundige veranderingen.
Vorming van de OMR zal nog verdere invulling behoeven, niet alleen in praktische zin maar ook in
de reglementen.

Communicatie met ouders

De communicatie van de MR met de ouders verloopt volledig digitaal. De notulen van de
vergaderingen staan op de website van de school. Overige informatie loopt via de nieuwsbrief van
school of via mail.

Instemmingsverzoeken

De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2015-2016, het formatieplan 2015-2016,
schooljaarverslag en het schooljaarplan 2015-2016.

Tot slot

De MR heeft schooljaar 2014-2015 ook gesproken over het nieuwe schoolplein, verkeersituatie
rondom school, toegang parnassys, typecursus, rol van ouders bij kanjertraining en wat verder ter
tafel kwam.

Namens de MR OBS De Bosrank,

Marjolijn de Kok-Laumans, voorzitter