MR, OR, LR

Wij vinden het heel belangrijk dat u als ouder/verzorger betrokken bent bij het schoolgebeuren. Door openheid vanuit school hopen wij die betrokkenheid te stimuleren. De deur staat altijd voor u open en wij waarderen het zeer als u belangstelling toont voor uw kind en het verdere schoolgebeuren.

Iedere ouder/verzorger kan meepraten en meebeslissen over de school. Dat kan via onze Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten en heeft de bevoegdheid om alle zaken die school aangaan te bespreken met ons Bevoegd Gezag. De MR houdt zich met beleidsmatige zaken bezig.
Een leerkracht van onze MR en een ouder (geen MR lid) hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het doel van de GMR is het bespreken van gezamenlijke, schooloverstijgende belangen en het nastreven van een uniform beleid voor alle basisscholen vallend onder Stichting Talent Westerveld.