Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap op school
Medezeggenschap op OBS de Bosrank
Net als elke school heeft OBS De Bosrank een Medezeggenschapsraad (MR). De vergaderingen zijn gezamenlijk met OBS De Veldwikke (OMR). Dat is wettelijk zo geregeld. Als OMR praten we met de directie van de school over het beleid en keuzes die daarbinnen gemaakt worden. Bijvoorbeeld over het schoolplan, de begroting of beleid rondom pesten. Voor sommige zaken hebben we adviesrecht voor andere instemmingsrecht. De OMR bestaat op onze school uit acht leden: vier ouders en vier personeelsleden. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Leden worden steeds voor twee jaar gekozen. De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. De personeelsgeleding wordt door en uit het personeel gekozen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.
OBS de Bosrank onderdeel stichting Talent
OBS de Bosrank is samen met negen andere openbare scholen in de gemeente Westerveld onderdeel van Stichting Talent Westerveld. Het stichtingsbestuur is het schoolbestuur en verantwoordelijk voor het goed draaien van de scholen. Het bestuur bestaat uit vijf vrijwillige bestuursleden. Voor de dagelijkse leiding heeft het schoolbestuur een bovenschools directeur aangesteld en per school een directeur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid van de scholen en de beslissingen die worden genomen voor de school. Veel zaken worden voor alle scholen gelijk geregeld. Het schoolbestuur legt advies- en instemmingsplichtige onderwerpen voor aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten van elke school een ouder en een leerkracht. Zij zijn tevens lid van de OMR van de school.
Iets voor de OMR?
Het kan zijn dat u als ouder of personeelslid iets hebt voor de OMR. Neem dan contact met ons op. We bekijken dan of het een onderwerp is dat ons aangaat en bespreken het in dat geval in de eerst volgende vergadering. Als het gaat om een onderwerp dat gerelateerd is aan uw eigen kind, kan het zijn dat we u vragen dat eerst met de betreffende leerkracht te bespreken. Of anders met de directeur, mevr. Rita Lorkeers. De OMR is altijd bereid om u daar bij te helpen.
Vergaderen
De OMR vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de OMR zijn openbaar.
In de vergaderingen komen een aantal punten jaarlijks terug. Dat zijn bijvoorbeeld het schooljaarplan, de schoolgids, het zorgplan en het formatieplan.
Daarnaast zullen gedurende het schooljaar onderwerpen besproken worden die meer een ad hoc karakter hebben. Op rustiger momenten kan de OMR onderwerpen bespreken waar anders geen tijd voor is, hoe gaan we om met pestgedrag of het eigen functioneren van de OMR. De notulen van de vergaderingen liggen ter inzage op school.
Iets voor u?
Als OMR-lid levert u een zinvolle bijdrage aan het contact tussen school en ouders. Het is een goede manier om de school en de leerkrachten goed te leren kennen. Jaarlijks treden een of meerder OMR-leden af. Andere ouders kunnen zich verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn, wordt er tijdens de zakelijke ouderavond schriftelijk gestemd. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Interessante links;
Jeroen Overbeek (voorzitter) oudergeleding
Trijntje Bosma (penningmeester) Beleidsmedewerker Stichting Talent
Laura Teunen oudergeleding
Eddy Oude Luttikhuis oudergeleding
Rieneke Mezach oudergeleding
Ramon Mones personeelsgeleding
Megan Huisman personeelsgeleding
Jeroen Kleene (secretaris) personeelsgeleding
Wilhelmina Slagter personeelsgeleding