Aanmelden

In Nederland hebben 4-jarigen recht op onderwijs, 5-jarigen vallen onder de leerplicht. U bent er als ouder verantwoordelijk voor dat uw kind in de leerplichtige leeftijd bij een school staat ingeschreven en dat uw kind ook de school bezoekt. Een kind moet volledig dagonderwijs volgen vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaardag. Hij mag al naar de basisschool wanneer het vier jaar is. Hij valt dan nog niet onder de leerplichtwet, maar voor hem gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

Aanmelden en inschrijven

Bij het aanmelden van nieuwe leerlingen maken we onderscheid tussen reguliere instroom (leerlingen die nog niet leerplichtig zijn) en tussentijdse instroom (leerlingen die van een andere school komen). Als uw kind van school afgaat, moet u zelf zorgen voor een aansluitende inschrijving bij een andere school. Dat geldt voor verandering van school per 1 augustus (nieuwe schooljaar), maar ook wanneer uw kind in de loop van het schooljaar de school verlaat, door verhuizing of om andere redenen. Als de school weigert uw kind in te schrijven of als uw kind tegen uw zin van school verwijderd wordt, kunt u de Directeur Bestuurder om herziening van het besluit vragen en de leerplichtambtenaar inschakelen. De leerplichtambtenaar controleert regelmatig of alle leerplichtigen inderdaad ergens staan ingeschreven. Als hij een niet-ingeschreven leerplichtige ontdekt, zal hij onderzoeken waarom deze niet ingeschreven staat en proberen een oplossing te vinden.

Aanmeldingsformulier OBS de Bosrank

Bosrank Informatie- en toestemmingsformulier voorafgaand aan gegevensverwerking

Procedure aanmelden

Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen in de komende schooljaren op onze school. Daarom vragen we hierbij aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die tussen 01-06-2019 en 01-01-2021 geboren zijn om hun zoon / dochter alvast aan te melden. Dat kan door het aanvragen van een aanmeldingsformulier. Zie hierboven.

Indien er behoefte is aan een oriënterend gesprek over de school bent u ook van harte welkom. U kunt altijd een afspraak met ons maken. Dit kan via de mail naar r.lorkeers@talentwesterveld.nl of te bellen naar OBS De Bosrank, telefoonnummer 0521-227521.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school; Rita Lorkeers (06-18068613).

Om de inschrijving compleet te maken heeft de school een aantal persoonsgegevens van de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Tot slot dient één van de ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Nadat u zich bij ons heeft aangemeld, worden er twee afspraken gepland.

 1. De ouders worden uitgenodigd door de directie voor een intakegesprek.

De volgende onderwerpen komen tijdens dit gesprek aan bod:

 • Kennismaking
 • Vragen van ouders
 • Algemene informatie van de school.(ligging, grootte, denominatie, etc.)
 • Uitleg intakeprocedure
 • Organisatie en visie
 • Leerlingenzorg
 • Communicatie met ouders
 • Ouderparticipatie
 • Rondleiding door de school
 1. Enkele weken voor de 4e verjaardag van de leerling wordt er door school contact opgenomen om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek. De ouders en het kind komen dan na schooltijd op school en maken kennis met de leerkracht en verkennen de klas en de directe omgeving van de klas. Tijdens dit gesprek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wat wordt de eerste schooldag
  • Afspraken en routines in de kleuterklas
  • Afspraken m.b.t. halen en brengen
  • Afspraken m.b.t. het meegeven van drinken en fruit

Tevens ontvangt u het inschrijfformulier, met het verzoek dit op de eerste schooldag in te leveren bij de leerkracht. Toelating van een leerling kan slechts plaatsvinden nadat de ouder(s)/verzorger(s) de gegevens betreffende de geslachtsnaam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer van de leerling hebben overgelegd. Bij de aanmelding van een kind wordt aan de ouders/verzorgers ook toestemming gevraagd voor het  plaatsen van foto’s en werkjes op de website.

Plaatsing

Op de dag nadat uw zoon/dochter 4 jaar geworden is, wordt hij/zij op school verwacht. De kinderen die van een andere basisschool komen, worden in principe geplaatst in de groep, waarin ze op de vorige basisschool ook zouden zitten. Kinderen kunnen voor de vierde verjaardag al een aantal dagdelen de school bezoeken ter gewenning. Kinderen die vanaf een andere basisschool instromen, worden in principe in het zelfde leerjaar geplaatst als op hun vorige school.

Adreswijziging

Nadat een kind op onze school staat ingeschreven, kunnen we er normaal gesproken van uit gaan, dat dit kind een groot aantal jaren op onze school blijft. In de tussentijd kan er wel eens wat veranderen. Dit wordt niet altijd doorgegeven, wat weer tot gevolg heeft, dat onze leerlingenadministratie niet geheel compleet is. Daarom hierbij het vriendelijk verzoek om, in geval van wijziging van adres en/of telefoonnummer dit het liefst schriftelijk aan de school door te geven. Wanneer u tussentijds verhuist en uw kinderen gaan naar een andere school, geef dan even de naam en het adres van de nieuwe school door. De school moet dit namelijk aan de gemeente melden.